6 otázek k pojištění domácnosti a nemovitosti

Finanční poradce ostrava investiční poradce

Níže jsou nejčastěji pokládané otázky, se kterými se setkávám při pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti.

Finanční poradce ostrava investiční poradce

1. Co je možné pojistit?

V rámci majetkové pojištění majetku si může každý pojistit víceméně všechno co pro něj má nějakou cenu.

V rámci pojištění domácnosti lze pojistit věci, které jsou součástí domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj.

V rámci pojištění nemovitosti si můžete sjednat pojistnou ochranu pro byt, rodinný dům, chatu a chalupu.

Vedle pojištění majetku lze sjednat i pojištění odpovědnosti za škody. To poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí další osobě škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě.

V neposlední řadě je vhodné zmínit i možnost sjednání např. pojištění domácích mazlíčků (pes, kočka).

Mezi hlavní rizika, před jejichž následky pojištění majetku chrání, patří působení přírodního živlu, odcizení nebo vandalismus.

2. Jak postupovat při výběru pojištění?

Nabídka produktů majetkového pojištění je na českém trhu rozsáhlá. Každý má možnost sjednat si pojištění podle svých konkrétních potřeb. Před uzavřením pojistné smlouvy je nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména pojistným podmínkám. A to v jakém rozsahu smlouva nabízí pojistné krytí, zda dostatečně pokrývá veškerá rizika, která klient požaduje. Současně je velmi důležité správné stanovení pojistné částky. Ta by měla plně pokrývat celkovou hodnotu majetku. V případě škodní události, tak bude pojištěný schopen za vyplacené pojistné plnění koupit stejný dům či byt, nebo ten stávající opravit do původního stavu. Pojišťovny nabízejí pojištění i na tzv. novou hodnotu, což znamená, že klient obdrží od pojišťovny takové pojistné plnění, aby si mohl majetek obnovit na úrovni současných pořizovacích cen.

3. Co ovlivňuje cenu pojištění domácnosti a nemovitosti?

Cenu pojištění ovlivňuje mnoho faktorů. Především výše sjednané pojistné částky. Dále rozsah pojištěných rizik, zabezpečení objektu, výše spoluúčasti (tu si klient zpravidla určuje sám) a lokalita místa pojištění.

Finanční rozdíly mezi jednotlivými nabídkami pojištění se mohou pohybovat v řádech sto korun měsíčně, které se však vyplatí obětovat. Je lepší si připlatit a z pojišťovny dostat peníze, než platit levné pojištění, které v případě krádeže nedostanete ani korunu, protože je v pojistných podmínkách naspáno, že je nutné dopadnout pachatele.

4. Jak postupovat v případě vzniku škody

Základním pravidlem je pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlásit pojišťovně. Je-li nezbytné začít s odstraněním vzniklé škody z důvodu zabránění vzniku dalších škod ještě před příchodem likvidátora pojišťovny, je nutné tyto škody dostatečně zdokumentovat a nafotit. Jednání s pojišťovnou usnadní, máte-li k dispozici pojistnou smlouvu. Pokud z objektivních příčin smlouvu u sebe nemáte, pojišťovna ji dohledá ve svých archivech a podle dohodnutých podmínek pojistné plnění poskytne.

Oznámit pojistnou událost pojišťovně lze písemně, online na webu pojišťovny nebo telefonicky na informačních linkách. Potřebné formuláře k nahlášení pojistné události můžete získat v pobočce pojišťovny i na jejím webu. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor, který se dostaví na místo škody k prohlídce poškozeného majetku popř. rovnou peníze uhradí.

Jak postupovat v případě živelné katastrofy?

I zde platí základní pravidlo, že pojistnou událost je potřeba pokud možno bezodkladně nahlásit, poté vzniklé škody zdokumentovat a udělat vše pro zabránění vzniku dalších škod. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor, který se dostaví na místo škody k prohlídce poškozeného majetku. Před jeho příchodem si ujasněte rozsah a výši škody, vytvořte si pokud možno seznam všech poškozených věcí. V případech likvidace škod způsobených živelními pohromami jsou likvidátoři pojišťoven maximálně vytíženi a na místo škody se mohou často dostavit až za několik dní. Poškozený přitom musí zabezpečit majetek tak, aby zabránil vzniku dalších škod, a je tedy nucen některé škody odstranit. Pak je důležitá důkladná fotodokumentace, která mnohdy slouží jako jediný podklad pro likvidaci škody.

Uschovejte proto, pokud možno, poškozené věci do příchodu pracovníka pojišťovny. Počítá se však i s tím, že z důvodů hygienických, bezpečnostních a jiných začnete s úklidem, zajištěním oprav techniky, likvidací potravin, uhynulých zvířat apod. již dříve. Pokud máte k dispozici doklady o pořízení poškozeného, zničeného či ztraceného majetku, jejich předložení likvidaci rozhodně usnadní.

Je-li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění. Pokud na ni pojišťovna přistoupí, bude Vám vyplacena ještě před ukončením likvidace. Poskytnutím zálohy na pojistné plnění vycházejí pojišťovny vstříc klientům zejména při likvidaci škod většího rozsahu, např. po vichřicích, při povodních a podobně.

5. Jak pojistit věci zvláštní hodnoty

V oblasti pojištění domácností nabízejí pojišťovny zpravidla tři varianty pojištění – základní, optimální a nadstandardní. Základní varianta bývá podstatně nejlevnější, ale má však řadu omezení ohledně pojistných limitů. Optimální a nadstandardní pojistky kryjí škody do vyšších částek a zahrnují i další rizikové situace.

U dražších věcí se vyplatí pořídit fotografie a doklady o nabití. Pokud máte doma cennosti, starožitnosti, do limitu základní pojistky se pravděpodobně nevejde. V takovém případě je lepší tyto věci připojistit zvlášť.

6. Jak se pojistit proti škodě třetí osobě?

Proti škodě způsobené jiné osobě je možné se pojistit v rámci pojištění odpovědnosti za škodu. Taková škoda může být způsobena jak na majetku, zdraví či životě jiné osoby, tak např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, pokousání psem, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, atd.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti, bývají současně pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti – jedná se nejčastěji o manžela/manželku a děti. Více píše v článku Jak správně nastavit, aby mě pojistka na blbost ochránil.

Toto jsou nejčastější otázky k pojištění majetku. Hodně se setkávám s mýty kolem autonehody.

V každém pojištění hraji velkou úlohu pojistné podmínky. Stejně tomu je u úrazového pojištění, kde jsou oceňovací tabulky, více jsem o tom psal v článku Oceňovací tabulky a úrazové pojištění – nerozlučná dvojka.

Nezávazná konzultace

Nevíte si rady a chcete se ujistit, že se svými penězi zacházíte správně? Získejte odborný názor, napište si o konzultaci.